WordPress SyntaxHighLighter Supported languages, 지원언어

Language name Language code
C++ cpp, c, c++
C# c#, c-sharp, csharp
CSS css
Delphi delphi, pascal
Groovy groovy
Java java
Java Script js, jscript, javascript
PHP php
Python py, python
Ruby rb, ruby, rails, ror
Sql sql
VB vb, vb.net
XML/HTML xml, html, xhtml, xslt

 
 
 

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다